[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Żałujesz, a nie bolejesz.Gniewasz się, a jesteś łagodny.Zmieniasz na dobre Twe dzieła, lecz nigdy nie zmieniasz Twojego wyroku.Podnosisz, co znajdujesz, a nigdy niczego nie utraciłeś.Nigdy nie jesteś w potrzebie, a zawsze cieszysz się zyskiem.Nigdy nie icsteś chciwy, a jednak żądasz korzyści.Dają Ci więcej niż są winni, by dług był dla nich u Ciebie, a któż posiada cokolwiek, co by nie było Twoją własnością? Oddajesz należność, nie będąc niczyim dłużnikiem.Darujesz winy, jakkolwiek niczego nie tracisz.I któż może wymienić coś, co nie należy do Ciebie, mój Boże, Życie moje, moja święta Rozkoszy! Biada milczącym o Tobie, bo choć wymowni, są niemi!Św.Augustyn, Wyznania 1 4.Doskonała wiedza o Bogu (J 5, 26)6.Ojciec jest źródłem wszelkiego istnienia.W Chrystusie i przez Chrystusa wszystko z Niego bierze swój początek.Ojciec ma istnienie w sobie samym.Istnienia nie bierze skądinąd.Istnienie jest Jego istotą.Istnienie ma z siebie i w sobie.Jest nieskończony, ponieważ nie znajduje się w jakimś innym bycie, ale w Nim zawiera sie wszystko.Jest zawsze poza przestrzenią, bo nie da się Go ogarnąć.Jest zawsze przed wszelkim czasem, ponieważ czas od Niego dopiero się zaczyna.Pozwól, niech czas zakreśla swe kręgi, a zawsze napotkasz Jego istnienie.Bo gdy myślą wybiegniesz naprzód, czy sądzisz, że znajdziesz kres dla Niego? On istnieje zawsze.Bo gdy myślisz o czymś, zawsze w każdym wypadku jest to,0 czym myśleć możesz.Brakuje słów, by mówić o Bogu,1 wypowiedzieć wszystko, co stanowi Jego istotę.I znów przebiegnij myślą czas, a okaże się, że Bóg zawsze istnieje.W języku naszym zabraknie ciągu zawrotnych liczb, Bogu zaś nie zabraknie ustawicznego istnienia.Wytęż swą myśl i całą siłą ducha ogarnij Boga, a w ogóle niczego o Nim nie zrozumiesz.Bóg jest niewidzialny, niewypowiedzialny, nieskończony.Nasza mowa o Nim raczej niech zamilknie.7.Trzeba przyjąć tą myśl, te Bóg jest niewidzialny, niepojęty, wieczny.Trzeba w Boga wierzyć) Trzeba Go poznawać! Trzeba Go uwielbiaćl To nasz święty obowiązek) 1 w ten sposób trzeba o Nim mówić, aby był takte przez innych poznany.Św Hilary, Trójca Św.II 6 i 7 paaaim.1’oz nanie prawdziwego BogaNadzieja życia jest nie tylko w Ojcu, ale i w Synu.W kim jeat tycie wieczne? Sam Pan mówi: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynie prawdziwego Boga, oraz lego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3).Jakież tu są trudne pytania i jaka gra słów? Życie polega na poznaniu prawdziwego Boga.Lecz samo poznanie nie daje życia.Cóż więc z tym jaszcze się łączy?.Oraz tego, którego posłałeś, Jerusa Chrystusa".Syn oddaje Ojcu należną Mu cześć, gdy mówi:.Ciebie, jedynie prawdziwego Boga".Syn jednak nie odłącza siebie od prawdziwego Boga, gdy dodaje:.oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.Wyznanie wiary u wierzących nie odłącza Obydwu od siebie.W Ojcu i Synu jest nadzieja życia.Prawdziwym Bogiem jest Syn złączony z Ojcem.Zdanie:.Aby znali Ciebie, jedynie prawdziwego Boga, oraz lego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" z wyrazami na określenie posyłającego i posłanego nie wskazuje na jakieś różnice w znaczeniu albo w pominięciu prawdziwego bóstwa Ojca i Syna, ale usposabia do pobożnego wyznania wiary w Ojca i Syna.Św.HiUry, Trójc* Św.III HSyn Boży (J 17, 4)Wszelka chwała Ojca pochodzi od Syna.Bo przez co Syn odbiera chwałę, w tym jest również chwała Ojca.Syn wypełnia wszystko, czego pragnie Ojciec.Syn Boży rodzi się jako człowiek, ale moc Boża działa w narodzeniu z Dziewicy.Syn Boży jako człowiek staje się widzialny, lecz Bóg objawia się w dziełach człowieka.Syn Boży zostaje przybity do Krzyża, lecz na Krzyżu Bóg zwycięża śmierć człowieka.Chrystus, Syn Boży, umiera, lecz całe ciało zostaje w Chrystusie wskrze-szone do życia.Syn Boży jest w otchłani, lecz jako człowiek zostaje wzięty do nieba.O ile bardziej chwalony jest Chrystus, otyłe więcej chwały otrzymuje Ten, od którego Chrystus jako Bóg pochodzi.W ten sposób Ojciec uwielbia na ziemi Syna, a Syn wobec nieświadomości pogan i głupoty świata uwielbia przez dzieła swojej mocy i potęgi Tego, z którego ma swoje istnienie.Św.Hilary, Trójca Św.111 15.„On jest obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1, 15)Rozum lęka się poznać Syna.Każde słowo drży niejako, gdy ma być wypowiedziane [ Pobierz całość w formacie PDF ]